Memoriál bratra Jaroslava Groha

Bratr Jaroslav Groh se narodil 8. března 1916. Členem hasičů se stal roku 1939. Ve sboru dobrovolných hasičů vykonával funkci velitele sboru a okrskového velitele.

Zasloužil se o výstavbu hasičské sbrojnice, která byla započata roku 1957 a slavnostně byla otevřena 13. prosince

1959. Zbrojnice slouží i v dnešní době pro zázemí hasičské techniky, schůzkovou činnost, ale i pro schůzky mladých hasičů.

V letech 1930 - 1933 byl ustanoven oddíl mladých hasičů, kteří cvičili prostná s dřevěnými sekyrkami.Tato činnost brzy

skončila. Teprve koncem padesátých let znovu činnost mladých hasičů ožila na podnět bratra Jaroslavo Groha, který sestavil družstvo žáků, kterým věnoval veškerou péči a svůj volný čas. O cvičení byl mezi dětmi velký zájem. Odměnou dětem byly letní tábory na které se těšily.

Z této doby bratr Jaroslav Groh vychoval dnešního starostu SDH Františka Patočku, zástupce starosty Jana Šourka,

velitele Ladislava Koutka a referenta prevence Václava Vávru. Jaroslavu Grohovi pomáhala jeho manželka Antonie Grohová.

Bratr Jaroslav Groh se do posledních dnů zajímal o dění v SDH. Zemřel dne 9. března 2004 a rozloučení s ním

proběhlo dne 13. března 2004 za hojné účasti hasičů rovenského okrsku. Na počest jeho památky je pojmenována soutěž mladých hasičů v požárním sportu "Memoriál bratra Jaroslava Groha".